بخش ژئوفیزیک به عنوان یکی از محورهای اصلی شرکت و با هدف انجام مطالعات و روش های ژئوفیزیکی متداول و نوین از جمله انجام مطالعات ژئوالکتریک سطحی و عمیق به منظور اکتشاف منابع آب، ارزیابی زیرسطحی زمین و..
انجام مطالعات ژئوفیزیک به روش های معمول برای اکتشاف منابع آب، ارزیابی ضخامت آبرفت، تهیه پروفیل خاک.
انجام مطالعات ژئوالکتریک عمیق (بیش از یک کیلومتر) بدون پهن کردن کابل برای ارزیابی معادن، شناسایی گسل ها، مطالعات ژئوالکتریک در مناطق شهری و سایر مناطق که امکان پهن کردن کابل وجود ندارد.
مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی معادن به روش IP-RS، مغناطیس سنجی و گرانی سنجی انجام مطالعات ژئورادار با آنتن های مختلف جهت شناسایی حفرات، کارست، قنوات، لوله و کانال های مدفون، مطالعات باستان شناسی و ...
مطالعات لرزه نگاری به روش های مختلف داخل گمانه ای، بین گمانه ای، توموگرافی، لرزه نگاری عمیق و غیره.
مطالعات میکروترمورها برای شناسایی خصوصیات دینامیکی آبرفت و سازه ها به روش های تک ایستگاهی، آرایه ای