خدمات این بخش در زمینه های مختلف ژئوتکنیک و بهسازی زمین نظیر مطالعات شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی خشکی و دریایی، حفر گمانه های اکتشافی و آزمایش های محلی، خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک ارائه می شود.

مطالعات شناسایی و  پی و ابنیه های فنی

 شناسایی محلی (حفر گمانه های اکتشافی، آزمایش های محلی)

 طراحی و اجرای دیوارهای حائل

 خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ

 ارائه روش و اجرای پروژه های بهسازی زمین از قبیل:

 Nailing, Ischobeck, Pile, Micropile,e, Micropile, Grouting, Jetgrouting

 استقرار واحدهای آزمایشگاهی صحرایی و کنترل کیفیت عملیات اجرایی   (خاک، بتن،   آسفالت  و....)