زمین فیزیک پویا به پیش می رود تا مجموعه‌ای گسترده، پایدار و معتبر گردد و با انجام تمامی پروژه ها در حد استانداردهای بین المللی در ارائه خدمات ژئوفیزیکی، ژئوتکنیکی، زمین شناسی و معدن کشور پیشتاز و الگو شود.

با هدف گذاری مشخص و تعریف شده و بهره گیری از منابع انسانی خبره و متخصص و تجهیزات نوین و پیشرفته، مسیر تحقق چشم انداز دنبال خواهد شد و ماموریت ما عبارت است از:

 

انجام خدمات مطابق با نیازهای دقیق مشتریان در مورد کیفیت، زمان، ایمنی و ملاحظات زیست محیطی با تمرکز بر بهره وری و ارزش آفرینی برای پروژه ها

انجام خدمات حرفه‌ای براساس اصول علمی و ارزش‌های اخلاقی و اخلاق حرفه ای در راستای توسعه پایدار کشور و رعایت منافع ملی

ارزش آفرینی دائمی برای تمامی ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، کارکنان و مشتریان در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت منحصر به فرد و الگو

تمرکز بر توسعه کنترل شده و با برنامه سازمان و شناسایی و  ملحوظ نمودن ارزش افراد نقش آفرین در این توسعه