زمین شناسی و اکتشافات معدنی  

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و تخمین و ارزیابی معادن، تهیه نقشه های زمین شناسی، تهیه نقشه های آلتراسیون و تعیین اندیس های معدنی، انجام مطالعات سنجش از دور اکتشافی و...از جمله خدمات این بخش است.

مطالعات زمین شناسی اقتصادی، تخمین و ارزیابی معادن

تهیه نقشه های زمین شناسی

تهیه نقشه های آلتراسیون و تعیین اندیس های معدنی

انجام مطالعات سنجش از دور اکتشافی

تهیه و مطالعات مقاطع نازک و صیقلی

انجام و تجزیه و تحلیل آنالیزهای شیمیایی و دستگاهی

انجام مشاوره های اقتصادی معدنی