زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

  نمونه مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل خطر زمین لرزه سد چومان

 تحلیل خطر لرزه ای سایت مخزن حصار امیر شمالی

 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﻳﺴﻚ ﺳﻴﻼب ﭘﺮوژه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﺳﻴﺎﻫﭙﻮش

 انجام مطالعات زمین­شناسی مهندسی بر روی زمین لغزه های شمال تربت حیدریه منطقه دیز باد