زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

مطالعات زمین شناسی مهندسی کلیه پروژه های عمرانی، تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی و نقشه های آلودگی خاک، مطالعات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و....از جمله خدمات این شرکت است.

مطالعات زمین شناسی مهندسی کلیه پروژه های عمرانی

انجام مطالعات ریزپهنه بندی لرزه ای شهری

مطالعات سایزموتکتونیک و برآورد زمین لرزه و تهیه منحنی خطر زلزله

مطالعات اثرات ساختگاهی و برآورد طیف ساختگاه

ارزیابی مخاطرات زلزله (خطر گسلش، روانگرایی، لغزش،..)

تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

مطالعات منابع آب