اعضای هیئت مدیره

اصغر آزادی

مدیرعامل و مدیرگروه ژئوفیزیک
دکتری ژئوفیزیک زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ناصر حافظی مقدس

عضو هئیت مدیره و مدیرگروه زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا نیکودل

عضو هئیت مدیره و مدیرگروه ژئوتکنیک
دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

ضیاءالدین شعاعی

عضو هئیت مدیره و مدیرگروه آب و محیط زیست
دکتری زمین شناسی مهندسی دانشکده مهندسی ژاپن