کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص