زمین فیزیک پویا

English

خدمات

ژئوتکنیک

ژئوتکنیک

خدمات این بخش در زمينه هاي مختلف ژئوتکنیک و بهسازی زمین نظیر مطالعات شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی خشکی و دریایی، حفر گمانه های اکتشافی و آزمایش های محلی، خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک ارائه می شود.

ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

بخش ژئوفیزیک به عنوان یكی از محورهای اصلی شركت و با هدف انجام انجام مطالعات و روشهای ژئوفیزیکی متداول و نوین ازجمله انجام مطالعات ژئوالكتریك سطحی و عمیق به منظور اكتشاف منابع آب، ارزیابی زیرسطحی زمین و ...

زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

مطالعات زمین شناسی مهندسی كلیه پروژه های عمرانی، تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی و نقشه های آلودگی خاک، مطالعات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی و ... از جمله خدمات این شرکت است.

معدن

معدن

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و تخمین و ارزیابی معادن، تهیه نقشه های زمین شناسی، تهیه نقشه های التراسیون و تعیین اندیس های معدنی، انجام مطالعات سنجش از دور اكتشافی و ... از جمله خدمات این بخش است.