زمین فیزیک پویا

English

هیات مدیره

علی اکبر حافظی منشادی

علی اکبر حافظی منشادی

  • رئیس هیئت مدیره
ناصر حافظی مقدس

ناصر حافظی مقدس

  • نایب رئیس هیئت مدیره
اصغر آزادی

اصغر آزادی

  • مدیرعامل
محمد رضا نیکودل

محمد رضا نیکودل

  • عضو هیئت مدیره