زمین فیزیک پویا

English
انتصاب مدیر اداری و مالی جدید شرکت

انتصاب مدیر اداری و مالی جدید شرکت

یکشنبه ۱۵ ماه فروردین ۱۳۹۵

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند که با عنایت به انتقال آقای مهندس علی اکبر علیان نژاد به دفتر عمان، سرکار خانم مریم حسینی به عنوان مدیر اداری و مالی جدید شرکت منصوب شده اند.

 

از طرف همکاران شرکت برای جناب آقای مهندس علی اکبر علیان نژاد و سرکار خانم مریم حسینی در مسئولیت های جدید آرزوی موفقیت داریم.

SCAN_20160403_115412981  SCAN_20160403_115342298