زمین فیزیک پویا

English
معدن
معدن

معدن

مطالعات زمین شناسی اقتصادی و تخمین و ارزیابی معادن، تهیه نقشه های زمین شناسی، تهیه نقشه های التراسیون و تعیین اندیس های معدنی، انجام مطالعات سنجش از دور اكتشافی، تهیه و مطالعات مقاطع نازك و صیقلی، انجام و تجزیه و تحلیل آنالیزهای شیمیایی و دستگاهی، طراحی و اجرای پروژه های فرآوری معدنی، انجام مشاوره های اقتصادی معدنی، تهیه پیشنهاد طرح تجاری سازی (Business Plan)، مشارکت در سرمایه گذاری و بهره برداری از معادن در این بخش انجام می پذیرد.