زمین فیزیک پویا

English
زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی

مطالعات زمین شناسی مهندسی پروژه های عمرانی، تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی و نقشه های آلودگی خاک، مطالعات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی، مسیریابی خطوط انتقال نیرو، مطالعات مکان یابی، مطالعات زمین شناسی مهندسی شهری، اکتشاف حفرات زیرزمینی و کانال های مدفون، مطالعات زیست محیطی، مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای، برآورد خطر زمین لرزه، مطالعات اثرات ساختگاهی و برآورد طیف ساختگاه، و ارزیابی مخاطرات زمین شناسی (خطر گسلش، روانگرایی، لغزش، خاکهای مشکل آفرین و غیره) از جمله فعالیتهای این بخش می باشد. رئوس این موارد به شرح زیر است:

 

  • مطالعات زمین شناسی مهندسی كلیه پروژه های عمرانی
  • تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
  • مطالعات منابع آب سطحی و زیر زمینی
  • مسیریابی خطوط انتقال نیرو
  • تهیه نقشه های آلودگی خاک
  • مطالعات زمین شناسی شهری
  • اکتشاف حفرات زیرزمینی و کانالهای مدفون
  • مطالعات آلودگی منابع آب و خاك
  • مطالعات زیست محیطی معادن و پروژه های مهندسی
  • مطالعات مکان یابی مراکز دفن پسماندهای ویژه و خطرناک