زمین فیزیک پویا

English
اصول مدیریت

اصول مدیریت

  • هدایت و راهبری شرکت از طریق مدیریت و تفکر استراتژیک
  • مدیریت فرآیندهای جاری شرکت و انجام پروژه ها با رویکرد و تفکر سیستمی
  • مدیریت مشارکتی در تصمیم گیری ها و مشارکت فکری همکاران
  • بهره گیری از سیستمهای نوین مدیریتی در راستای ارتقاء سطح و توان مدیریتی شرکت
  • استفاده از روش های نوین و استاندارد مدیریت پروژه در انجام مدیریت زمان، کیفیت، منابع و هزینه پروژه ها
  • توجه همیشگی به مهندسی ارزش برای ارزش افزایی پروژه ها و خلق ارزش برای کارفرمایان و سایر ذینفعان
  • حمایت از نوآوری ها، خلاقیت، و استفاده از فناوری های بروز و نوین در جهت مدیریت شرکت و انجام پروژه ها