زمین فیزیک پویا

English
ارزش ها

ارزش ها

الف – ارزشهای شرکت در حوزه برون سازمانی:

 • حفظ منافع ملی در اخذ، مدیریت و انجام پروژه ها
 • تحقق تعهدات کاری و اهداف پروژه ها با جلب رضایت کلیه ذینفعان
 • حفظ و توسعه ارزشهای انسانی، اخلاقی و دینی حاکم بر جامعه
 • رعایت اصل مشتری مداری و توجه به تعامل و ارتباطات سازنده، سالم، پویا و اثربخش با مشتریان
 • تلاش برای حفظ محیط زیست و توسعه و بهبود شرایط آن و همچنین رعایت استانداردهای زیست محیطی
 • اولویت کیفیت کار در تمامی سطوح سازمان و جلوگیری از تحمیل محدودیتهای مالی و زمانی پروژه ها بر کیفیت ارائه خدمات
 • حضور فعال در انجمنها و همایشهای تخصصی و حرفه ای و مشارکت در تهیه و تدوین کتاب ها، مقالات، استانداردها و منابع علمی
 • تاکید و ترویج فعالیتهای عام المنفعه در سطح جامعه

 

ب – ارزشهای شرکت در حوزه درون سازمانی:

 • کار و تلاش در تمامی سطوح سازمان
 • رشد علمی و تخصصی کارکنان و توجه به مدیریت دانش
 • فضای کاری سالم، پویا و پر نشاط برای کلیه کارکنان شرکت
 • توجه به مسائل و مشکلات فردی و خانوادگی کارکنان و همیاری برای رفع آنها
 • ارتقای سلامت روحی و جسمی، ایمنی و بهداشت محیط کار
 • ارزشهای اخلاقی، دینی و حرفه ای در تمامی سطوح سازمان
 • انجام کارهای گروهی، مدیریت مشارکتی، ارائه پیشنهادهای بهبود، مسؤولیت پذیری، تعهد کاری و پاسخگویی
 • توسعه سرمایه های انسانی سازمان فراتر از توسعه زیرساخت ها و تجهیزات
 • امنیت شغلی و توجه به رشد و ارتقای پایدار کارکنان سازمان